Kako i na koji način se kandidovati?

Kandidovati se možete na sledeći način:

Poslati molbu kod Vašeg matičnog zavoda za zaposlenje. Tamo trebate dobiti jedan formular i jedno upustvo. Za sada ti formulari i upustva postoje samo u Hrvatskoj za medicinske radnike iz Hrvatske, u Bosni i Hercegovini još ne. Kada će biti dostupni, nemamo nikakve informacije. Čim budu dostupni, objavit ćemo to na našoj stranici.

Za kandidovanje potrebni su Vam sledeći dokumenti:

 • Kod notara overena kopija Vaših svedočanstava srednje medicinske škole (četiri godine) u dva primerka. Ukoliko ste doškolovani za medicinsku sestru na službenoj državnoj medicinskoj školi, takođe overite Vaša nova svedočanstva. Datumi trajanja doškolovanja moraju biti izuzetno vidljivi.Original nosite sa sobom u Nemačku.
 • Kod notara overena kopija Vašeg stručnog ispita u dva primerka. Original nosite sa sobom u Nemačku.
 • Kod notara overena kopija Vaše originalne diplome medicinske sestre/tehničara u dva primerka. Original nosite sa sobom u Nemačku.
 • Kod sudskog prevodioca za nemački jezik prevedena kopija Vaših svedočanstava, stručnog ispita i diplome na nemački jezik u dva primerka sa prevodom pečata notara. Original nosite sa sobom u Nemačku.
 • Ukoliko ste završili školu u nekoj drugoj republici, morate svoju diplomu nostrificirati na FMON-Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke BiH ili ministarstvu prosvete i obrazovanja Republike Srpske ili Republike Srbije,  i ponoviti postupke iz prve četiri tačke.
 • Životopis na nemačkom jeziku u tabelarnom obliku. Potrebno je navesti sve škole koje imate, sva medicinska i opšta znanja (npr. MS Office, jezici,etc.), te iskustva u medicinskoj struci(rad u bolnici i na kojem odelenju). Sve mora biti sortirano po datumima u tabelarnom obliku.
 • Ukoliko posedujete certifikat B2 o znanju nemačkog jezika postoji mogućnost da direktno budete priznati u SR Nemačkoj kao medicinski radnik. Da to postignete potrebna vam je još i potvrda vaše bolnice u kojoj radite o najmanje tri godine rada u nezi u zadnjih pet godina rada u bolnici sa pozitivnim preporukama o vašoj kvaliteti.
 • Jedna kopija Vašeg pasoša (prva i zadnja strana)
 • Jedna fotografija za pasoš stara najviše 6 meseci
 • Rodni list
 • Radni ugovor ili pismena potvrda Vašeg novog poslodavca u SR Nemačkoj(ako to posedujete)
 • Formalno pismeno izjašnjenje na nemačkom jeziku da želite raditi u SR Nemačkoj i da želite biti priznati kao medicinski radnik.

Aurora Medical Personal
info@aurora-medicalpersonal.de